PHẦN I

  CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

 

Tên tr­ường : Trường  Tiểu học Đông Tân

 

Tên trước đây: Trường Phổ thông cơ sở Đông Tân

 

 

 

 

Cơ quan chủ quản : Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng

 

Tỉnh thành phố trực thuộc:

Thái Bình

 

Hiệu trư­ởng:

Nguyễn Thị Bích Mai

 

Huyện/quận/thị xã /thành phố:

Đông Hư­ng

 

Điện thoại

 0363.593. 642.

 

Xã / phường / thị trấn :

Đông Tân

 

Fax:

 

 

Đạt chuẩn quốc gia:

Mức I

 

Website:

Thdongtan@

thaibinh.

edu.vn

 

Năm thành lập trư­ờng:

1993

 

Số điểm trường:

    01

 

 

 

Công lập

x

 

Cã häc sinh khuyÕt tËt

x

 

Tư­ thục

 

 

Cã häc sinh b¸n tró

 

 

Thuéc vïng ®Æc biÖt khã kh¨n

 

 

Cã häc sinh néi tró

 

 

Tr­êng liªn kÕt víi n­íc ngoµi

 

 

Lo¹i h×nh kh¸c

 

 

Tr­êng Phæ th«ng d©n téc néi tró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Số lớp

Số lớp

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Khối lớp 1

3

3

3

3

3

Khối lớp 2

2

3

3

3

3

Khối lớp 3

2

2

3

3

3

Khối lớp 4

3

2

2

3

3

Khối lớp 5

3

3

2

2

3

Cộng

13

13

13

14

15

2. Số phòng học

 

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Tổng số

13

13

13

14

15

Phòng học kiên cố

8

8

8

8

8

Phòng học bán kiên cố

5

5

5

6

7

Phòng học tạm

0

0

0

0

0

Cộng

13

13

13

14

15

3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

a) Số liệu tại thời điểm tự đánh giá: tháng 12 năm 2016

 

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

Chưa đạt chuẩn

Hiệu trưởng

1

1

0

 

x

 

 

Phó hiệu trưởng

1

1

0

 

x

 

 

Giáo viên

21

20

0

 

x

 

 

Nhân viên

2

2

0

 

x

 

 

Cộng

25

24

0

 

x

 

 

b) Số liệu của 5 năm gần đây:

 

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Tổng số giáo viên

21

21

20

20

20

Tỷ lệ giáo viên/lớp

1,6

1,6

1,53

1,42

1,33

Tỷ lệ giáo viên/học sinh

21/353

= 0,059%

21/369

= 0,057 %

20/391

= 0,051 %

20/401

=0,05%

20/423

= 0,046%

Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tương đương

7

5

5

5

 

Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên

0

0

0

0

 

4. Học sinh :

 

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Tổng số

353

369

391

401

423

- Khối lớp1

76

86

96

79

93

- Khối lớp2

62

79

84

92

75

- Khối lớp3

67

63

81

81

90

- Khối lớp4

77

66

64

85

83

- Khối lớp5

71

75

66

64

82

Nữ

183

189

193

203

206

Dân tộc

1

1

0

0

0

Đối tượng chính sách

3

3

3

5

5

Khuyết tật

2

2

3

4

3

Tuyển mới

77

90

96

76

93

Lưu ban

0

0

0

3

3

Bỏ học

0

0

0

0

0

Học 2 buổi/ngày

353

369

391

401

423

Bán trú

0

0

0

0

0

Nội trú

0

0

0

0

0

Tỷ lệ bình quân học sinh (học viên)/lớp

27

28

31

29

28.2

Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi

100%

100%

100%

99,3%

99,2%

 - Nữ

100%

100%

100%

99%

100%

 - Dân tộc

0

0

0

0

0

Tổng số học sinh/học viên hoàn thành chương trình cấp học/tốt nghiệp

71

75

66

64

 

 - Nữ

38

44

32

31

 

 - Dân tộc

0

1

0

0

 

Tổng số học sinh/học viên giỏi cấp tỉnh

4

2

2

3

 

Tổng số học sinh/học viên giỏi quốc gia

3

1

0

0

 

Tỷ lệ chuyển cấp (hoặc thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng)

100%

100%

100%

100%

 

 

           

PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG

I/ĐẶT VẤN ĐỀ

Trường Tiểu học Đông Tân được tách ra từ trường PTCS Đông Tân năm 1993 và được xây dựng trên địa bàn thôn Tây Thượng Liệt xã Đông Tân với diện tích 7647 m2. Trường Tiểu học Đông Tân từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I  vào  ngày 18 tháng 6 năm 2006..

Từ năm học 2012 - 2013 đến nay trường có từ 14 đến 15 lớp với số lượng  từ 353 đến 423 học sinh, đội ngũ giáo viên đều trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trường có tổ chức Chi bộ đảng liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường; có các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Hội cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các cuộc vận và phong trào thi đua, và các chủ đề năm học. Trường luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, tích cực tăng cường ứng dụng CNTT nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá đối với học sinh. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Với sự cố gắng của tập thể nhà trường; trong những năm qua trường Tiểu học Đông Tân đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng: Xây dựng được đội ngũ giáo viên đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ. Nhà tường luôn giữ được chất lượng giáo dục ổn định trong tốp đầu của huyện. Nhà trường đã liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến trong đó năm học 2012-2013 và năm học 2015-2016 đạt TT LĐXS cấp Tỉnh và nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Bình.

Năm học 2017-2018 này, trường Tiểu học Đông Tân có tổng số 15 lớp với 424 học sinh, tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường là 25 đồng chí, trong đó: Quản lý: 2 đồng chí; Giáo viên: 21 đồng chí; Nhân viên: 2 đồng chí; Đảng viên: 16 đồng chí; Trình độ trên chuẩn: 24 đồng chí; Trình độ chuẩn: 00 đồng chí; Biên chế: 25 đồng chí; Hợp đồng: 4 đồng chí ( 01 giáo viên dạy tin học và 03 giáo viên văn hóa). Tuy nhiên cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn thiếu thốn nhiều như chưa có các phòng học chức năng, một số phòng học của học sinh vẫn còn là nhà cấp 4.

Mặc dù vậy, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường quyết tâm phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phát huy sức mạnh và truyền thống tốt đẹp của địa phương của nhà trường, đoàn kết, nhất trí xây dựng phong trào giáo dục của nhà trường ngày càng đi lên phát triển. Trường Tiểu học Đông Tân đang quyết tâm phấn đấu từ nay đến 2020, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2.